බද්ර් , උහුද් හා අගල් යුධ වැලි තලා

බද්ර් , උහුද් හා අගල් යුධ
වැලි තලා මතින් නැගුනේ…
සතුරු පණ නල නසන්නට නම්….
Image
හුදෙයිබියා ගිවිසුමක් ගැන පරිච්ඡේදයක් තිබේවිද …?
යුධමය අරමුණක් වූයේ නම්
දෙවිදුන්ට අවනත දහම තුළ…
කල් ගිය උම්රාවක් ගැන සටහනක් තිබේවිද…?
ඉස්ලාමීය ඉතිහාසයේ…
Advertisements

Posted on May 25, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: