“අල්ල…

“අල්ලාහ් වෙනුවෙන්ම හැඩ වුනු
නුඹේ දිවි මග
ඔබ යනෙන ගමනේ
මා කිසි දිනෙක ඔබේ දුර්වලකම කර නොගනු මැන…
මේ ආදරය සැම විටම

ඔබට දිරි දෙන සිතින් ඔබ පසු පසම ඇත
බොහෝ සවිමත්ව…
අල්හම්දුලිල්ලාහ්….!!!
Image
Advertisements

Posted on August 7, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: