අල්ලා…

අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලෛහිව සල්ලම්) පැවසූ බව අබු හුරෙයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) විසින් වාර්තා කරන ලදී.
“දෙදෙනෙකුගේ ආහාරය තිදෙනෙකුට ප්‍රමාණවත්ය. තිදෙනෙකුගේ ආහාරය සිව් දෙනෙකුට ප්‍රමාණවත්ය.” (බුහාරි , මුස්ලිම්)Image

Posted on August 7, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: