“අල්හම්දුලිල්ලාහ්…!!!”

“අල්හම්දුලිල්ලාහ්…!!!”

විසල් අහසේ පාවෙන වළාවක් සේ

පර තෙරක් මාවතක් නොදැන

පාව ගිය ජීවිතය …

                                                               

සත්‍යයෙන් දකිනු හැකි මගක ගෙන

මේ යැයි හොද නොහොද පහදන…

පැහැදිලි අරමුණින් … අදිටනින් යන්නට

මග කියූ දින ඔබ…

 

නෙතින් රූරා හැලුනු කදුළු කැට

සිතට කීවේ නවමු රුධිරය උනන බව පමණි …

 

එය මට අහඹුවක් වුවද

මාගේ ආත්මය ඔබ නිර්මාණය කල දිනම

ඔබ මට මෙසේ යහමග

මා නමට ලියා ඇති බව

දැඩිව විශ්වාස කරමි මම අද…

 

සැබැවින්ම දෙවිදුනි ඔබ

මට දුන් හිදායතයේ නාමයෙන්

මා වෙන කුමක් නම් කියන්නද….

                                                                “අල්හම්දුලිල්ලාහ්” හැර …

Advertisements

About Islam Sinhalen

Islam is much more than a formal religion: it is an integral way of life.In many ways it is a more a determining factor in the experience of its followers than any other world religion. The Muslim ("One who submits") lives face to face with God at all times and will introduce no separation between his life and his religion, his politics and his faith. With its strong emphasis on the brotherhood of men cooperating to fulfill the will of God.

Posted on May 5, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: