මුස්ලිම්වරයෙකු සතු යුතුකම්

මුස්ලිම්වරයෙකු සතු යුතුකම්

මෙය ප්‍රධානව කොටස් පහකට බෙදා දැක්විය හැක.
1. අල්ලාහ්තආලා වෙනුවෙන් ඉටුකල යුතු යුතුකම්
2. තමා උදෙසා තමන් විසින් ඉටුකලයුතු යුතුකම්
3. අන්‍යයන් වෙනුවෙන් ඉටුකල යුතු යුතුකම්
4. මානවයාගේ යහපත පිණිස පවතින සියළු සම්පත් වෙනුවෙන් ඉටුකල යුතු යුතුකම්
5. පරිසරය සහ සතුන් උදෙසා ඉටුකල යුතු යුතුකම්

මුස්ලිම්වරයෙකුගේ ක්‍රියාවන් අල්ලාහ්තආලා විසින් අනුමත කිරීමට තිබිය යුතු කොන්දේසි:

1. ඊමාන් : ඉස්ලාමීය විශ්වාසය පිළිබදව සියළු කරුණු සැකයකින් තොරව විශ්වාස කිරීම මෙයින් දැක්වේ.
2. ඉඛ්ලාස් : “ඉන්නමල් අ:මාලු බන් නිය්යාහ්” – යමෙකුගේ ක්‍රියාව විනිශ්චය වනුයේ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ චේතනාව මතය. මේ අනුව මුස්ලිම්වරයෙකුගේ ක්‍රියාවන් අල්ලාහ්තආලා විසින් අනුමත කිරීමට පිවිතුරු චේතනාවෙන් එය ඉටුකිරීම අනිවාර්යය වේ.
3. ඉත්තිබා : සුන්නාහ්වට අනුකූලව (නබි (සල්) තුමා පෙන්වාදුන් ආකාරයට) ඉටු කල යුතුය.

Advertisements

About Islam Sinhalen

Islam is much more than a formal religion: it is an integral way of life.In many ways it is a more a determining factor in the experience of its followers than any other world religion. The Muslim ("One who submits") lives face to face with God at all times and will introduce no separation between his life and his religion, his politics and his faith. With its strong emphasis on the brotherhood of men cooperating to fulfill the will of God.

Posted on August 25, 2011, in Islam and Muslim. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: